Skip to content

 

Met deze dak inspectie drone hoef je niet het dak op.

Arengukava - Setomaa vald

KEELEPESA ARENGUKAVA 2015–2018. SISSEJUHATUS. Keelepesa on ajaloolisel Võrumaal tegutsev võrukeelne lastehoid, lasteaed või lasteaiarühm, kus lastele õpetatakse võru keelt keelepesa ehk väikeste põliskeelte keelekümbluse meetodil, mille kohaselt õpetaja suhtleb lastega ainult võru keeles vähemalt ühel päeval nädalas.

Üldinfo - Võru Vallavalitsus võru arengukava

Võru Vallavolikogu 12.09.2018 määrusega nr 48 võeti vastu Võru valla arengukava aastateks 2018-2030 ja Võru valla eelarvestrateegia aastateks 2018-2022. Võru valla arengukava 2018-2030. LISA 1 Võru valla toimekeskkonna analüüs. LISA 2 Võru valla investeeringute kava . Võru valla eelarvestrateegia seletuskiri 2019-2023

Arengukavad ja uuringud - Võru Linnavalitsus

Võru Gümnaasiumi (edaspidi kooli) arengukava on koostatud kooli järjepideva arengu tagamiseks. Arengukava on aluseks kooli iga-aastase üldtööplaani koostamisel ja eelarve planeerimisel. Arengukavas määratakse kooli visioon, missioon, põhiväärtused ning arengu suunad ja eesmärgid.

VÕRU LINNA ARENGUKAVA 2017– - Võru Linnavalitsus võru arengukava

Võru linna arengukava : 2017-2035: Võru linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava : 2014-2026: Võru linna säästva energiamajanduse tegevuskava: 2015-2020: Võru linna soojusmajanduse arengukava: 2027: Võru maakonna arengustrateegia 2035+ 2035+

Keelepesa arengukava 2015-2018 - Võru Instituut

Võru valla pindala on 952 km² ja asustustihedus 11,5 in/km². Võru maakonna viiest omavalitsusüksusest on Võru vald pindalalt suurim, elanike arv on veidi suurem vaid Võru linnas. Võru vallas on 186 asustusüksust – viis alevikku (Vastseliina, Parksepa, Kose, Väimela ja Sõmerpalu) ja 181 küla.

Keelepesa arengukava 2015-2018 - Võru Instituut võru arengukava

Võru linna arengukava 2017─2035. Vastu võetud 20.09.2017 nr 14 jõustumine 15.10.2017. Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 22 lg 1 p 7 alusel.

Võru Spordikooli arengukava 2019-2022 – Riigi Teataja võru arengukava

19.10.2020 Võru valla arengukava 2020-2030 on avalikustatud 19.10.2020 Võru valla 2021. aasta eelarvest toetuste taotlemine 16.10.2020 Pühapäeval toimub Lasva rahvamajas 17.

Võru Gümnaasiumi arengukava aastateks 2018-2021 võru arengukava

VÕRU INSTITUUDI ARENGUKAVA 2017–2021 SISSEJUHATUS Võru Instituut on 1995. aastal Kultuuriministeeriumi juurde loodud teadus- ja arendusasutus. Instituudis on alates 2015. aastast kaks osakonda: teadus- ja arendusosakond ning muuseumiosakond. Instituudi administratsioon ning teadus-ja arendusosakond asuvad Võru

Arengukavad ja eelarvestrateegiad - Võru Vallavalitsus võru arengukava

Võru linna arengukava aastateks 2017–2035 koostamine toimus perioodil jaanuar kuni mai 2017. Esimene lugemine volikogus leiab aset juunis, teine septembris. Laiapõhjaline koostamise protsess hõlmas mitmeid kohtumisi ja seminare. Visiooni ja eesmärkide kokku

EESTI HAIGLAVÕRGU ARENGUKAVA (RAKENDUSPLAAN)

Võru linna eelarvestrateegia 2018-20 22, Seletuskiri Võru linna arengukava 2017 - 2035 Võru Linnavalitsus - Jüri 11, 65605 Võru - Tel: 785 0901 info@voru.ee Kõik kontaktid https://www.voru.ee

VÕRU VALLA ARENGUKAVA LISA 1: TOIMEKESKKONNA … võru arengukava

Võru valla pindala on 952 km² ja asustustihedus 11,5 in/km². Võru maakonna viiest omavalitsusüksusest on Võru vald pindalalt suurim, elanike arv on veidi suurem vaid Võru linnas. Võru vallas on 186 asustusüksust – viis alevikku (Vastseliina, Parksepa, Kose, Väimela ja Sõmerpalu) ja 181 küla.

VÕRU INSTITUUDI ARENGUKAVA 2017–2021

Võru Spordikooli arengukava 2019-2022. Vastu võetud 05.12.2018 nr 10 jõustumine 01.01.2019. Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 30 lg 1 p 2, Võru Linnavolikogu 8. veebruari 2012 määruse nr 1 "Võru linna põhimäärus" § 58 lg 2 ja Võru Linnavalitsuse 30. märtsi 2016 määruse nr 3 "Arengukava koostamise menetlemise kord" § 6 lg 2 alusel.

Vliegen met een dakinspectie drone is eenvoudig. Iedereen kan het in een paar uur leren.

Je upload de scan via 4G en hebt meteen resultaat.

De scan wordt meteen omgezet naar de door jou gebruikte applicaties.

Onze drone is robuust en kan tegen een stootje

Onze dakinspectiedrones drones

DJI phantom 4 uitgerust met 3d scan apparatuur

DJI Phantom 4 pro

Solid x4 modulaire 3d scan drone

Solid X4

DJI m600 3D scan drone boven 4 kilo

DJI M600

Meer over wetgeving...

Scroll to top